دانش كس جنده آموز ژاپنی ، یونا هیروز صاحبخانه شاخی خود را لعنتی ،

Views: 3028
گروه جنسیت, انجمن نوجوان
Swings both ways كس جنده
برای پرداخت اجاره ماه ، یونا هیروز غالباً صاحبخانه خود را لعنتی می کند و دیک سخت خود را كس جنده مکیده است ، زیرا این عوضی می خواهد پول نقد خود را برای سایر موارد خرج کند.