ShadyProducer - دیزی لی آن را از استیو عکس کس حشری Q سخت می کند

Views: 3114
این صحنه ویژه بود زیرا من یک تماس تلفنی از دیزی لی دریافت کردم که می خواست در پروژه سایه دار من باشد. او دوست پسری نداشت و همه پسرانی که عکس کس حشری به او پیشنهاد کردم او را رد کرد: یکی کوچک بودن ..