مانوئل فرارا - پیچکوی پیچک دوباره از مانوئل استفاده می کند کانال سوپر کوس

Views: 682
آیوی لبل و الاغ بزرگ و جوانان او در این صحنه از فیلم "بزرگ الاغ" کانال سوپر کوس مانوئل بازی می کنند.